Doorzoek de website...

Algemene voorwaarden voor werving en selectie

Algemene voorwaarden voor werving en selectie

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

(a) “UU”: UU BV, gevestigd te Brussel (Aalststraat 7-11, 1000 Brussel), BTW BE 0557.927.469) handelend onder de naam Steve Skills.

(b) “Kandidaat”: Iedere (natuurlijke) persoon die door UU wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Klant.

(c) “Klant”: Degene voor wie UU zich inspant om een Kandidaat te werven en te selecteren. De klant verklaart uitdrukkelijk geen consument te zijn.

(d) “Partijen”: UU en Klant gezamenlijk.

(e) “Samenwerkingsovereenkomst”: De overeenkomst tussen UU en de Klant, waarbij UU zich jegens Klant inspant een Kandidaat te werven en te selecteren.

(f) “Bruto jaarinkomen”: Het tussen Kandidaat en Klant afgesproken bruto jaarloon van de weerhouden kandidaat, op voltijdse basis met inbegrip van de (gewaarborgde of redelijkerwijs te verwachten) bonuselementen, forfaitaire representatievergoedingen en verblijf/ accommodatievergoedingen. Een bedrijfswagen wordt in dit verband gelijkgesteld aan 8.000€ bruto jaarsalaris.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1.  Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze Algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op en maken deel uit van iedere aanbieding, offerte, bestek, factuur, leveringsbon, ontwerp van overeenkomst, samenwerkingsovereenkomst of overeenkomst tussen UU en Klant en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.

2.2.  Afwijkingen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van UU schriftelijk zijn bevestigd. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.3.  Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant te zijn aanvaard door het enkele feit van ondertekening van de overeenkomst tussen Partijen. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

Artikel 3 – Vrijblijvendheid offertes & totstandkoming van Samenwerkingsovereenkomsten.

3.1.  De klant zal van UU een ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst of offerte ontvangen die geldig is voor een periode van 30 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald en aanpasbaar zal zijn indien de Klant zijn keuze wijzigt of bijkomende opdrachten wenst te laten uitvoeren.

3.2.  Het ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst en/of de offertes van UU zijn vrijblijvend en binden UU als dusdanig niet.

3.3.  De overeenkomst komt tot stand

(i) wanneer de Klant het ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst en/of de offertes heeft ondertekend en aan UU heeft terugbezorgd per gewone post of per e-mail na scanning,

(ii) de opdracht op enige schriftelijke manier aan UU heeft bevestigd en/of

(iii) (een begin van) uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst (zoals maar niet beperkt tot het overmaken van CV’s, ontmoeting van kandidaten,…).
Partijen verzaken uitdrukkelijk aan de bepalingen van artikel 1325 BW, waardoor de Samenwerkingsovereenkomst, indien zij elektronisch (per e-mail) wordt teruggestuurd, niet in evenveel originelen dient te worden opgemaakt als er partijen zijn met een onderscheiden belang. De ter beschikking stelling van prijslijsten of technische fiches geschiedt enkel bij wijze van inlichting en brengt geen verbintenissen voor UU mee.

Artikel 4 – Voorwerp

4.1.  Het voorwerp van de overeenkomst tussen UU en de Klant wordt vermeld in de Samenwerkingsovereenkomst. Tenzij afzonderlijk schriftelijk overeengekomen, bedragen de door de Klant aan UU verschuldigde kosten van een wervingsprocedure 25% van het eerste bruto jaarinkomen dat de Kandidaat bij de Klant zal gaan verdienen, met een administratiekost van 550€.

4.2.  De Klant zal UU onmiddellijk en uiterlijk binnen de 5 werkdagen schriftelijk inlichten van het afsluiten van een overeenkomst met een door UU voorgestelde kandidaat. De Klant voegt bij deze inlichting een kopie van de overeenkomst afgesloten met de kandidaat teneinde UU in staat te stellen over te gaan tot een correcte berekening van de verschuldigde honoraria.

4.3.  Indien een door UU voorgestelde kandidaat niet wordt aangenomen door de Klant of de kandidaat een aanbod van de Klant niet aanvaardt, en de kandidaat binnen een periode van 18 maanden na datum van de eerste voorstelling van de kandidaat door UU toch met de Klant een (arbeids) overeenkomst ondertekent, dan wel met enige met de Klant verbonden onderneming, filiaal, moeder- of dochtervennootschap, zal de Klant de afgesproken vergoeding alsnog betalen.

4.4.  De Klant is niet gerechtigd zonder toestemming van UU op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Klant een door UU geïntroduceerde Kandidaat binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Klant gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene verkoopsvoorwaarden bepaalde.

4.5.  Indien een omstandigheid als in artikel 4.3 en 4.4 zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan dient onder het eerste bruto jaarinkomen in artikel 4 van deze Algemene verkoopsvoorwaarden te worden verstaan de verwachte jaaromzet van de Kandidaat.

4.6.  Indien dit in de bijzondere voorwaarden werd bedongen geniet UU tot aan de in het contract bepaalde streefdatum exclusiviteit; de klant zal er zich tot aan de streefdatum van onthouden beroep te doen op een derde voor de werving en / of selectie voor de in het contract omschreven vacature of opdracht. Eveneens zal de klant alle kandidaten, met inbegrip van spontane kandidaten, interne kandidaten en kandidaten die via derden werden aangeboden naar UU doorsturen, zodat ze mee worden opgenomen in de globale procedure. Indien UU van de klant exclusiviteit bekwam en de overeenkomst wordt door de klant eenzijdig beëindigd of geannuleerd voor het verstrijken van de streeftermijn, zal de klant een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding aan UU verschuldigd zijn gelijk aan de helft van de selectie – vergoeding die zou zijn ontstaan bij succesvolle invulling.

Artikel 5 – Prijs, facturatie en betaling

5.1.  Facturatie geschiedt tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de samenwerkingsovereenkomst of offerte. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen exclusief BTW. UU behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de bestelling, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van energie en/of loonkost) een substantiële verhoging ten belope van minstens 10% ondergaan. Nieuwe prijzen zullen tenminste veertien (14) kalenderdagen voor de inwerkingtreding ervan schriftelijk of per e-mail aan de Klant ter kennis worden gebracht. Indien de Klant de nieuwe prijsstructuur niet aanvaardt, kan hij per aangetekend schrijven een einde stellen aan de overeenkomst binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na de kennisgeving van de prijswijziging.

5.2.  De Klant is verantwoordelijk voor het bezorgen van correcte facturatiegegevens aan UU. Behoudens andersluidend schriftelijke kennisgeving door de Klant zal de facturatie gebeuren conform de gegevens in de Samenwerkingsovereenkomst.

5.3.  Behoudens afwijkende bepaling in de Samenwerkingsovereenkomst, is de factuur van UU contant betaalbaar binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, zoals ook steeds vermeld op de factuur, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst. Onverminderd het voorgaande, kan een gedeeltelijke prestatie door UU aanleiding geven tot een gedeeltelijke facturatie.

5.4.  Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op. Disconto- en bankkosten zijn ten laste van de Klant.

5.5. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de Klant in geval van niet-tijdige betaling van een factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 250€ verschuldigd voor de hinder die UU hierdoor ondervindt en de gemaakte administratiekosten, onverminderd het recht van UU om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

5.6.  Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag evenals bij niet-tijdige betaling van de intresten en forfaitaire vergoeding vermeld onder artikel 5.5, is UU gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 – Termijnen, website, advertenties

6.1.  Enige tussen Partijen overeengekomen termijnen zijn indicatief tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Eventuele overschrijding van de termijn(en) kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van UU, tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

6.2.  UU kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het tijdelijk onbeschikbaar of onbereikbaar zijn van haar website(s).

6.3.  UU kan haar kennis en expertise op het gebied van adverteren beschikbaar stellen aan de Klant. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Klant. De Klant kan een advertentie-opdracht annuleren, mits de advertentie nog niet door het medium is aanvaard en annulering door UU kan geschieden zonder dat hier voor kosten in rekening worden gebracht.

6.4.  Behoudens andersluidend beding in de Samenwerkingsovereenkomst bestaat er tussen UU en de Klant geen exclusiviteit.

Artikel 7 – Bedrijfsfilm

7.1.  UU biedt de Klant eveneens de mogelijkheid om een bedrijfsfilm te maken teneinde Kandidaten te selecteren en aan te werven. De commerciële voorwaarden worden vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst.

7.2.  De selectie en montage van de opnames en de samenstelling van de bedrijfsfilm gebeurt op exclusieve wijze en autonoom door UU en diens partners. UU zal een finale versie van de bedrijfsfilm aan de Klant voorleggen ter goedkeuring.

7.3.  De Klant dient zelf na te gaan of de inhoud van de bedrijfsfilm geen inbreuk maakt op de merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. UU kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele inbreuken op intellectuele rechten of portretrechten van derden.

7.4.  De intellectuele rechten op de bedrijfsfilm behoren toe aan UU of diens licentiegevers. UU verleent, voor zover noodzakelijk voor gebruik van de bedrijfsfilm door de Klant, aan de Klant een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele rechten die berusten op de bedrijfsfilm. De licentie geldt slechts nadat de Klant aan zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het vervaardigen van de bedrijfsfilm waarvoor de licentie wordt verleend, heeft voldaan.

7.5.  De Klant geeft UU de toestemming om de bedrijfsfilm te plaatsen op en te verspreiden via de verschillende media- en communicatiekanalen van UU (website, social media, e-mails naar Kandidaten, enz.), eveneens met het oog op reclame voor de dienstverlening van UU.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

8.1.  De Klant verbindt er zich toe om alle informatie die ze ontvangt van UU in het kader van de uitvoering van een Samenwerkingsovereenkomst (o.a. maar niet beperkt tot (video-) CV’s van Kandidaten, rapporten, enz.) als vertrouwelijk te behandelen en ze niet aan derden mee te delen. De Klant zal de vertrouwelijke informatie die ze ontvangt van UU enkel gebruiken in de context van een Samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 9 – Verwerking van persoonsgegevens

9.1.  De Klant zal de persoonsgegevens van Kandidaten die ter beschikking werden gesteld door UU in het kader van de uitvoering van een Samenwerkingsovereenkomst op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Verwerking Persoonsgegevens.

9.2.  De Klant zal de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om de verwerking van die persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking en de persoonsgegevens.

9.3.  De Klant zal na afloop van een Samenwerkingsovereenkomst de persoonsgegevens die de Klant heeft verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vernietigen, met uitzondering van de gegevens van een Kandidaat die door de Klant wordt weerhouden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1.  Alle door UU aanvaarde opdrachten betreffen inspanningsverbintenissen. UU garandeert een kwalitatief hoogstaande dienstverlening doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. UU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor referenties, ervaringen, vaardigheden of andere informatie door de Kandidaat verstrekt die naderhand onjuist blijken te zijn of bedrog door de Kandidaat. De Klant is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma’s en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door UU geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen. UU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van bepaalde prestaties. UU kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie over de Klant op de websites van UU.

10.2.  UU (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) is alleen aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog. Ingeval UU aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van UU beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. UU is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

10.3. De Klant is aansprakelijk voor en zal UU vrijwaren voor vorderingen van derden wegens schade veroorzaakt door een schending van de bepalingen van deze algemene voorwaarden (in het bijzonder artikelen 7, 8 en 9), de afgesloten Samenwerkingsovereenkomsten of van enige wettelijke of reglementaire bepaling.

Artikel 11 – Beëindiging en ontbinding

11.1.  Behoudens andersluidend beding in de Samenwerkingsovereenkomst kan elke Partij op elk ogenblik overgaan tot beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst met in acht neming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen waarbij de lopende opdracht zal worden afgewerkt zelfs na het einde van de opzegging. De bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst, zoals doch niet beperkt tot, artikelen 3.3 en 3.4 blijven geldig na beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst.

11.2.  UU heeft het recht om de Samenwerkingsovereenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen:

(i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

(ii) bij staking van betaling (of de aanvraag van) faillissement door de Klant;

(iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant

(iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant; of

(iv) indien UU gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens UU zal nakomen. In geval van ontbinding behoudt UU zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die UU heeft geleden en worden alle vorderingen van UU op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Varia

12.1.  Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen UU en de Klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

12.2.  Elke kennisgeving in verband met de Samenwerkingsovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren per e-mail, fax met ontvangstbevestiging of aangetekend schrijven.

12.3.  Elke wijziging aan de Samenwerkingsovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren.

12.4.  Bewijs van toegezonden briefwisseling, correspondentie of e-mail kan geschieden door overlegging van een kopie van de betrokken briefwisseling, correspondentie of e-mail.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle overeenkomsten tussen de Klant en UU waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken en Hoven van het rechtsgebied Brussel.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen in de Legal Talent sector

This field is for validation purposes and should be left unchanged.